Alaşehir Sarıkız Seyahat ile Manisa’ya Tanıyın

www.otobus-bileti.com varken; Alaşehir Sarıkız Seyahat ile Manisa’ya tanımak artık İnternet’ten bir arama yapmaya bakar. Alaşehir Sarıkız Seyahat otobüs biletleri için otobus-bileti.com uğrayın.

Orhan Bey’den sonra da Hızır-Şah Bey, Saruhan tahtına oturdu (1404). Bu arada Osmanlı şehzadelerinin kavgası devam ediyordu. Bu kavganın devamı müddetince Hızır-Şah Bey, beyliğini muhafaza etti. Bazı kaynaklar ondan zalim, ayyaş fena bir insan olarak bahseder. Fakat Hızır-Şah Bey buna karşılık Manisa’yı imar etmiş, beyliğin çeşitli kazalarında, cami, medrese, imaret, hamam gibi bayındırlık abideleri yaptırmış, şehri güzelleştirmiştir.

Manisa otobüs bileti için www.otobus-bileti.com

Hızır-Şah Bey, şehzadeler kavgasında İsa Çelebinin tarafım tuttu. Halbuki Mehmed Çelebi gittikçe kuvvetleniyordu. Nitekim, 1410 yılında îsa Çelebî’yi ortadan kaldırdı, arkasından bir baskınla Manisa’yı kuşatarak şehre girdi. Hızır-Şah Bey hamamda eğlenirken, Mehmed Çelebî’nin adamları tarafından yakalandı. Uç yıl sonra Osmanlı birliğini tekrar kurarak I. Sultan Mehmed unvanıyle tarihe geçecek olan Çelebi Mehmed’in huzuruna götürüldüğü zaman öldürüleceğini anlamıştı. Ondan, atalarının yanına gömülmesini ve vakıflarına dokunulmamasını rica etti. Çelebi Mehmed, Hızır-Şah Bey’in bu ricasını kabul etti, sonra onu öldürttü.

Manisa otobüs bileti almak bu saaten sonra çok kolay www.otobus-bileti.com .
Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Manisa sancağına «Taht-ı Saruhan» denirdi. Osmanlı şehzadeleri, daha çok veliahd şehzadeler Manisa’da otururdu.
ŞEHZADELER ŞEHRİ MANİSA: Manisa, ilk defa Osmanlı idaresine geçtiği 1390 yılından, 1595 yılına kadar tam iki asır Osmanlı şehzadelerinin beylik merkezi olmuştur. Bu süre içinde Manisa’da hüküm süren 16 Osmanlı şehzadesinden 5’i sonradan padişah olarak OsmanlI tahtına geçmiştir. Ayrıca II. Sultan Murad da şehzade II. Mehmed lehine tahttan feragat ettikten sonra, iki yıl müddetle Manisa’da oturmuştur. Manisa’da sancak beyliği edenlerden sonra padişah olanlar II. Mehmed, I. Süleyman, II. Selim, III. Murad ve III. Sultan Mehmed’dir.
«Taht-ı Saruhan» denen Manisa Sancağı (vilâyeti), merkezi önce Ankara, 1451’den sonra Kütahya olan Anadolu beylerbeyiliğinin (eyaletinin) 14 sancağından birini teşkil ediyordu. Fakat sancak beyleri ekseriya veliaht şehzadeler idi. En ünlüleri Fâtih Sultan Mehmed’dir. Tanzimat’tan sonra «Saruhân Sancağı» denen Manisa vilâyeti, Aydın (İzmir) vilâyetinin (eyaletinin) 5 sancağından biri oldu; 11 kazası vardı.